Drobečková navigace

ÚVOD > ÚVAHY

 

PODVOD ALEBO ZLOČIN

-

PÁCHATEĽ NEZNÁMY

 

 

 

 

            Ťažko nájsť priliehavejší výraz na neuveriteľnú skutočnosť, na prejav arogancie mnohých vedeckých autorít. Začalo to pred vyše 150 rokmi, keď jeden absolvent teológie, obdarený veľkou fantáziou,  neobmedzovaný hlbšími vedomosťami z fyziky a biológie, vydal svoju vedecko-fantastickú knihu o „Vývoji druhov prirodzenou selekciou“ v roku 1859. Jeho meno za krátku dobu spoznal celý „vtedajší vedecký“ svet. Tento fantasta, amatérsky biológ – prírodovedec sa volal Charles Darwin. Svetu predložil majstrovskú evolučnú teóriu, prepracovanú do najmenších detailov. Uviedol aj možné okolnosti, ktoré by mohli celú jeho hypotézu nie len spochybniť, ale úplne vyvrátiť. Táto jeho poznámka mu slúži ku cti. Škoda, že skutočné vedecké kapacity tej doby jeho poznámke veľkú pozornosť nevenovali. Mohli zabrániť vypusteniu džina z fľaše, ktorý sa postupom času natoľko zmohutnel, že sa vymkol kontrole nie len vedeckých inštitúcií, ale aj štátnych orgánov, predovšetkým vzdelávacích inštitúcií. Došlo to tak ďaleko, že poctivejší vedci, ktorí odhalili vážne nedostatky evolučnej teórie Darwina, boli vedeckou komunitou nie len na posmech vystavení, ale dokonca boli prenasledovaní za svoj „nevedecký“ prístup. 

            Keď už argumenty, spochybňujúce evolúciu malými zmenami, boli akceptované väčšinou akademickej obce sveta, bol svetu predložený tzv. neodarwinizmus. V tejto teórii malé postupné zmeny boli nahradené náhodnými mutáciami genofondu, kombinované prirodzenou selekciou, ktorá nevydarené mutácie automaticky vylúčila z obehu. Mohlo by sa zdať, že problém neexistencie tzv. vývojových medzičlánkov touto vylepšenou teóriou bol vyriešený natoľko, že bez obáv mohli túto vylepšenú evolučnú teóriu predložiť širokej verejnosti ako jediný možný scenár vývoja jednotlivých druhov živých foriem. Tu je vysvetlenie nekritického, masového rozšírenia evolučnej teórie aj vo vyučovaní, dokonca takou drzosťou, že inú možnosť ani nepripustili. Vďaka tomu v súčasnosti nie len mladá generácia, ale všetky generácie, aj tie najstaršie, vôbec nepochybujú o tom, že evolúcia v duchu neodarwinizmu je fakt, ktorý spochybňujú len náboženskí fanatici a pomýlené vedecké individuality (samorasty).

            Vďaka existencii neuveriteľného množstva informácií všetkého druhu na internete, môže každý obyvateľ tejto planéty Zem, pokiaľ si dá tú námahu a disponuje aspoň priemernou inteligenciou, sám sa presvedčiť o tom, či sa mohol uskutočniť na tejto planéte „objavenie“ jednotlivých druhov živých organizmov evolúciou, či už v duchu neodarwinizmu, alebo dokonca v duchu akýchkoľvek evolúcií, ktoré zatiaľ nie sú známe ani vo vedeckom svete.

            Súčasný stav seriózneho, nezaujatého a nefanatizovaného vedeckého bádania nám poskytuje tieto poznatky:

 1. Druhá veta termodynamická tzv. zákon entropie podporuje len systémy, ktoré smerujú k minimalizácii energetickej náročnosti daného systému (živé organizmy nesplňujú tieto podmienky), argumentácia platnosti tohto zákona v uzatvorených systémoch je len slabým pokusom odstrániť jednu (a to ešte neprekonateľnú) prekážku pred samovoľným vznikom života.
 2. Neexistuje žiadna vedecky akceptovateľná (ani potvrdená, dokonca ani nepotvrdená) teória vzniku života náhodne (dokonca ani aktivitou nejakej inteligencie).
 3. Vykopávky skamenelín (fosílií) nepotvrdili Darwinom vykonštruovaný „Veľký strom života“ (naopak je hromadný objav, až explózia všetkých druhov v dobe tzv. Kambria). Všetky, doteraz predložené prechodové články boli neskôr odhalené ako falzifikáty.
 4. Tzv. neredukovateľná zložitosť živých organizmov znižuje pravdepodobnosť náhodného vzniku aj tej najjednoduchšej formy života na nulu.
 5. Žiadna, ani tá najjednoduchšia forma života nemôže fungovať bez inteligentného informačného systému. Odkiaľ sa bral?
 6. Nad informačným systémom vládne nepredstaviteľná riadiaca inteligencia. Čo to je a kde sa nachádza?
 7. Vedeckým (serióznym) výskumom je spochybnený vek jednotlivých geologických vrstiev, vek premeny porastu v uhlie a vyhynutých živočíchov na ropu!
 8. Sú vážne výhrady voči teórii o vzniku vesmíru „Veľkým treskom“.
 9. Vo vedeckých kruhoch prevláda názor, že všetko živé aj neživé, viditeľné aj neviditeľné je dôsledok „Inteligentného designu“. Kto, alebo čo je designer?
 10. Ako môžu vzniknúť evolučným procesom súčasne samec aj samička určitého druhu, aby sa mohli rozmnožovať a tak sa zachovať?
 11. Pokiaľ predchádzajúcich desať bodov obstojí v akejkoľvek serióznej, nezaujatej kritike bez fanatizmu, je možné naďalej akceptovať (tolerovať) vyučovanie klamstiev na školách všetkých stupňov ohľadom vzniku života a jednotlivých druhov živých organizmov???
 12. Je na mieste otázka, „čo sme to za ľudia“, že je nám ľahostajné čo naším deťom a žiaľ aj nám dospelým pchajú do hlavy politické orgány ovplyvnené  neserióznymi vedeckými kapacitami???

Keď sa chceme dopátrať k pravde o pôvode života a jednotlivých druhov živých foriem, je nevyhnutné si ujasniť kompetentnosť vedy alebo nejakej inštitúcie relevantne sa vyjadriť k tejto otázke.

Preskúmajme stručne kompetentnosť vedy, lepšie povedané, definujme si najskôr samotný problém z hľadiska možnej povahy pravdy, ktorú chceme spoznať. Pokiaľ nedokážeme jednoznačne ohraničiť skúmanie pravdy v medziach určitej dimenzie, bude nevyhnutné vychádzať z toho najširšieho priestoru, ktorú máme k dispozícii. Nikto nemôže seriózne vylúčiť existenciu nehmotných dimenzií z jednoduchých dôvodov neschopnosti hmotne orientovaných vedeckých postupov tieto dimenzie nie len seriózne ale vôbec preskúmať.

Veda zo samotnej podstaty svojej definície je orientovaná výhradne  na tzv. hmotný svet. Keby sme akceptovali v tejto otázke postoj vedy, ktorá je obmedzovaná v skúmaní sveta z podstaty vlastnej orientácie, nemuseli by sme sa k pravde vôbec dopátrať. V tejto situácii sa nachádzame v súčasnosti.

Kto je teda kompetentný? Každý, kto sa pri skúmaní pravdy o živote využíva všetky vymoženosti hmotne orientovanej vedy a nemá zábrany akceptovať javy, ktoré zatiaľ budeme nazývať „nadprirodzené“.

Myslím si, že stačí táto jednoduchá definícia na určenie kompetentnosti v danej veci. Z pohľadu hľadania pravdy o pôvode života a jednotlivých druhov živých foriem je z princípu ľahostajné či je niekto materialista, alebo veriaci v existencii nadprirodzenej inteligencie. Postačí, aspoň pre začiatok, dostatočná tolerancia pre akceptovanie a následné preskúmanie všetkých javov súčasných aj historických, ktoré sú k dispozícii.

  

Kde je teda PRAVDA?

             Odpoveď na túto otázku je súčasťou ďalšej úvahy, aj s uvedením prameňov, z ktorých informácie pochádzajú.

 

Autor: Jozef Lengyel

 

 

PRAMENE:

 

 • Prof. RNDr. Vladimír Král, DrSc - O vzniku světa

https://www.youtube.com/watch?v=EKYZvHCneig

 • Pavel Kábrt - Vznik života a původ člověka

https://www.youtube.com/watch?v=uFD6DrhcCd4

 • Pavel Kábrt - Darwinovy tragické omyly

https://www.youtube.com/watch?v=-_Yzx1fG8lU&list=PLxiHgH9dBPKNvsj8OTyf4hH2aHoGbZEuG

 • Stáří světa - 101 argumentů pro nízké stáří země a vesmíru

https://www.youtube.com/watch?v=98ALR0i-7V4

 • Prof. Dr. Walter Veith - Pravda o Evoluci aneb důkazy Božího stvoření

https://www.youtube.com/watch?v=NUFSHra2aVc

 • Prof. A.E.Wilder Smith - JAK VZNIKL SVĚT?

https://www.youtube.com/watch?v=yyKBLt5h23g

 • Programovanie života

https://www.youtube.com/watch?v=UrT1MgV37nc

 

 

 

 

Všem lidem dobré vůle a také těm, kteří touží mít dobrou vůli:

 

            V roku 2004 jsme prakticky ukončili provádění kurzů PSYPOS a jsme se uchýlili do podhorské dědiny Kordíky na východních svazích Kremnických vrchů.

            Měli jsme hodně času na přemýšlení, na hodnocení a po cca. deseti letech jsme usoudili, že máme co nabídnout i v dnešní době informační exploze. Pozorujeme zmatenost, ne-li chaos v lidských hlavách v důsledku nezodpovědně šířených domněnek, někdy možná také zlomyslných záměrů.

            Dopracovali jsme se k poznání (ne poznatkům), které nás elektrizuje a naplňuje štěstím a pocitem bezpečí a přesvědčením nalezení Pravdy. Dospěli jsme k závěru, že takové poznání stojí za úsilí předat je lidem, kteří o to stojí, kteří touží po ověřeném, zodpovědně podaném poznání.

            Za těch 15 let našeho účinkování na území SR a ČR jsme odevzdali naše přesvědčení o možnosti žít šťastněji, v lepším zdraví a v lepším hmotném zajištění více, než 22 000 zájemcům, v dobré víře o účinnosti metody práce s vědomím a podvědomím.

            Když jsme si uvědomili existenci nebezpečí námi (a ne jenom námi) nabízených technik a metod, po vytrvalém hledání jsme dostali „nadpřirozenou pomoc“. Díky této pomoci jsme nalezli řešení kardinálního problému „bezpečnostní díry“ všech, zdůrazňuji všech (a nemýlím se) historicky a v současnosti nabízených metod rozvoje osobnosti, změněných stavů vědomí, tajných a veřejných duchovních škol.

            Toto naše poznání jsme se rozhodli všem zájemcům nabídnout, abychom mohli v ještě zbývajícím času našeho života lidem usnadnit jejich život a v některých případech také nabídnout možnost vědomého, systematického budování vztahu s nadpřirozenou mocí, o které existují historické, vědecky ověřené informace, ale z důvodů, které si postupně ujasníme , jsou lidem utajovány.

            Spolu s mojí paní, Helkou patříme do skupiny těch šťastných lidí na této zemi, kteří mají vyřešený ne jenom svůj život, ale také vědomé a smysluplné pokračování v časově neomezené budoucnosti.

        

 Jozef Lengyel.

 

 

 

 

10. 8. Vavřinec

Zítra: Zuzana

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA

21.1.2020

Návštěvnost stránek

022554